Ogólne warunki handlowe

Warunki sprzedaży samochodów używanych (pojazdy mechaniczne i przyczepy) Niewiążące zalecenie Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) (Niemieckiego Związku Handlu i Napraw Samochodowych)

Status: 01/2022

I. Zawarcie umowy/przeniesienie praw i obowiązków kupującego

1. Kupujący jest związany zamówieniem maksymalnie przez 10 dni, w przypadku pojazdów użytkowych do 2 tygodni. Umowa kupna zostaje zawarta, gdy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia na przedmiot kupna określony bardziej szczegółowo w formie tekstowej w terminach określonych w każdym przypadku lub zrealizuje dostawę. Sprzedający jest jednak zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego, jeśli nie przyjmie zamówienia.
2. Przeniesienie praw i obowiązków Kupującego wynikających z umowy kupna wymaga zgody Sprzedającego w formie tekstowej.

Nie dotyczy to roszczenia pieniężnego Kupującego wobec Sprzedającego.

Uprzednia zgoda sprzedającego nie jest wymagana w przypadku innych roszczeń kupującego wobec sprzedającego, jeżeli sprzedający nie ma interesu w godnym ochrony wyłączeniu cesji lub jeżeli uzasadnione interesy kupującego w zbywalności prawa przeważają nad interesem sprzedającego w godnym ochrony wyłączeniu cesji.

II. Płatność

1. Cena zakupu i ceny za usługi dodatkowe są płatne po przekazaniu przedmiotu zakupu i przekazaniu lub przesłaniu faktury.
2. Kupujący może potrącić roszczenia sprzedającego tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne kupującego jest bezsporne lub istnieje prawomocny tytuł prawny. Nie dotyczy to wzajemnych roszczeń kupującego wynikających z tej samej umowy kupna. Może on dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy opiera się ono na roszczeniach z tego samego stosunku umownego.

III. Dostawa i zwłoka w dostawie

1. Terminy i okresy dostaw, które mogą być uzgodnione jako wiążące lub niewiążące, należy podać w formie tekstowej. Terminy dostaw rozpoczynają się po zawarciu umowy.
2. Kupujący może zażądać od sprzedającego dostawy dziesięć dni, w przypadku pojazdów użytkowych dwa tygodnie, po przekroczeniu niewiążącego terminu dostawy lub niewiążącego okresu dostawy. Sprzedający pozostaje w zwłoce po otrzymaniu żądania. Jeżeli Kupujący jest uprawniony do odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem, to w przypadku niewielkiego zaniedbania ze strony Sprzedającego jest ono ograniczone do maksymalnie 5% uzgodnionej ceny zakupu.
3. Jeżeli kupujący chce również odstąpić od umowy i/lub żądać odszkodowania w miejsce wykonania, musi wyznaczyć sprzedającemu rozsądny termin dostawy po upływie odpowiedniego terminu zgodnie z § 2 zdanie 1 niniejszego paragrafu.
Jeśli kupujący ma roszczenie o odszkodowanie zamiast świadczenia, roszczenie to jest ograniczone do maksymalnie 10% uzgodnionej ceny zakupu w przypadku niewielkiego zaniedbania. Jeśli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub przedsiębiorcą, który przy zawieraniu umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej, roszczenia o odszkodowanie w przypadku lekkiego zaniedbania są wykluczone.
Jeżeli podczas zwłoki Sprzedającego dostawa stanie się przypadkowo niemożliwa, Sprzedający ponosi odpowiedzialność z uzgodnionymi powyżej ograniczeniami odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstałaby również w przypadku terminowej dostawy.
4. W przypadku przekroczenia wiążącego terminu dostawy lub wiążącego okresu dostawy, Sprzedający już w momencie przekroczenia terminu dostawy lub okresu dostawy popada w zwłokę. Prawa kupującego są wówczas określane zgodnie z punktem 2 zdanie 3 i punktem 3 niniejszego rozdziału.
5. Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności w niniejszym punkcie nie obowiązują w przypadku szkód spowodowanych rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniem obowiązków przez Sprzedającego, jego prawnego przedstawiciela lub jego zastępcę, a także w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia.
6. Siła wyższa lub zakłócenia w pracy występujące u Sprzedającego lub jego dostawców, które czasowo uniemożliwiają Sprzedającemu, bez jego winy, dostarczenie przedmiotu zakupu w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym okresie, zmieniają daty i okresy określone w punktach 1-4 niniejszego paragrafu o czas trwania zakłóceń w realizacji spowodowanych tymi okolicznościami. Jeżeli takie zakłócenia prowadzą do opóźnienia w spełnieniu świadczenia o więcej niż cztery miesiące, kupujący może odstąpić od umowy. Inne prawa do odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone.

IV. Odbiór

1. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia przedmiotu zakupu w ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o dostępności. W przypadku braku akceptacji, sprzedający może skorzystać ze swoich ustawowych praw.
2. Jeżeli sprzedający domaga się odszkodowania, to wynosi ono 10% ceny zakupu. Odszkodowanie zostanie ustalone na wyższym lub niższym poziomie, jeśli sprzedający udowodni wyższą szkodę lub kupujący udowodni niższą szkodę lub brak szkody.

V. Zachowanie tytułu własności

1. Przedmiot zakupu pozostaje własnością sprzedawcy do czasu uregulowania roszczeń przysługujących sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży. Jeżeli kupującym jest osoba prawna prawa publicznego, fundusz celowy prawa publicznego lub przedsiębiorca, który przy zawieraniu umowy działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, zastrzeżenie własności dotyczy także roszczeń sprzedawcy wobec kupującego wynikających z trwających stosunków gospodarczych do czasu uregulowania należności przysługujących sprzedawcy w związku z zakupem.
Na wniosek kupującego sprzedawca jest zobowiązany do odstąpienia od zastrzeżenia własności, jeżeli kupujący bezspornie uregulował wszystkie roszczenia związane z przedmiotem zakupu i istnieje odpowiednie zabezpieczenie pozostałych roszczeń z bieżących stosunków handlowych.
Na czas trwania zastrzeżenia własności sprzedający ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego część II.
2. Jeżeli kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu i cen za usługi dodatkowe lub nie zapłaci ich zgodnie z umową, sprzedający może odstąpić od umowy i/lub, w przypadku zawinionego naruszenia obowiązków przez kupującego, żądać odszkodowania zamiast spełnienia świadczenia, jeżeli bezskutecznie wyznaczył kupującemu rozsądny termin na spełnienie świadczenia, chyba że wyznaczenie terminu jest zbędne zgodnie z przepisami ustawowymi.
3. Tak długo, jak istnieje zastrzeżenie własności, kupujący nie może ani zbyć przedmiotu zakupu, ani umownie przyznać osobom trzecim możliwości korzystania z niego.

VI. Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne

1. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), skrócenie dwuletniego terminu przedawnienia wad fizycznych i wad prawnych do okresu nie krótszego niż jeden rok od wydania przedmiotu zakupu kupującemu może być skutecznie uzgodnione tylko wtedy, gdy kupujący zostanie wyraźnie poinformowany o skróceniu terminu przedawnienia przed złożeniem oświadczenia umownego, a skrócenie terminu zostanie wyraźnie i odrębnie uzgodnione w umowie.
Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do wad rzeczowych i wad prawnych towarów z elementami cyfrowymi, ale do elementów cyfrowych stosuje się przepisy ustawowe.
2. Jeżeli kupującym jest osoba prawna prawa publicznego, fundusz specjalny prawa publicznego lub przedsiębiorca, który przy zawieraniu umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej, sprzedaż odbywa się z wyłączeniem wszelkich roszczeń z tytułu wad materiałowych i wad tytułu.
3. Wyłączenie to nie dotyczy szkód powstałych w wyniku rażąco niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, jego przedstawiciela prawnego lub jego pełnomocnika, a także w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia.
4. Jeżeli Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody spowodowane lekkim zaniedbaniem, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona: Odpowiedzialność istnieje tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, takich jak te, które umowa kupna wyraźnie zamierza nałożyć na sprzedającego zgodnie z jej treścią i celem lub których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy kupna i na których przestrzeganiu kupujący regularnie polega i może polegać. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowej szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy.
5. Osobista odpowiedzialność przedstawicieli prawnych, pełnomocników i pracowników sprzedającego za szkody spowodowane przez nich w wyniku lekkiego zaniedbania jest wykluczona.
Nie dotyczy to szkód spowodowanych przez rażąco niedbałe lub umyślne naruszenie obowiązków przez Sprzedawcę, jego przedstawiciela prawnego lub jego zastępcę, lub w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.
6. Niezależnie od winy Sprzedającego pozostaje nienaruszona odpowiedzialność Sprzedającego w przypadku podstępnego zatajenia wady, z tytułu przejęcia gwarancji lub ryzyka zaopatrzenia oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
7. Jeżeli wada ma zostać usunięta, obowiązują następujące zasady:
a) Kupujący musi dochodzić roszczeń z tytułu wad materiałowych u sprzedawcy. W przypadku ustnego zgłoszenia roszczeń, Kupujący otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w formie tekstowej.
b) Jeżeli przedmiot zakupu stanie się niezdatny do użytku z powodu wady materiałowej, kupujący może, za uprzednią zgodą sprzedającego, zwrócić się do innego warsztatu samochodowego.
c) Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wad materiałowych na podstawie umowy kupna w odniesieniu do części zamontowanych w trakcie usuwania wady do czasu upływu terminu przedawnienia przedmiotu kupna. Wymienione części stają się własnością sprzedawcy.

VII Odpowiedzialność za inne roszczenia

1. Ustawowe terminy przedawnienia mają zastosowanie do innych roszczeń kupującego, które nie zostały uregulowane w rozdziale VI "Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne".
2. Odpowiedzialność za zwłokę w dostawie jest rozstrzygająco uregulowana w dziale III "Dostawa i zwłoka w dostawie". Do innych roszczeń odszkodowawczych wobec sprzedawcy stosuje się odpowiednio postanowienia działu VI "Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne", ust. 3 i 4.
3. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a przedmiot umowy obejmuje również udostępnienie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, przy czym pojazd może spełniać swoją funkcję również bez tych produktów cyfrowych, to w odniesieniu do tych treści cyfrowych lub usług cyfrowych obowiązują przepisy ustawowe § 327 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

VIII. Miejsce jurysdykcji

1. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z Kupcami, w tym roszczeń na podstawie weksli i czeków, jest siedziba Sprzedawcy.
2. To samo miejsce jurysdykcji ma zastosowanie, jeżeli kupujący nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w Niemczech, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu poza terytorium Niemiec po zawarciu umowy lub jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. W przeciwnym razie, w przypadku roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, miejscem jurysdykcji jest miejsce zamieszkania Kupującego.

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Komisje arbitrażowe ds. pojazdów silnikowych
a) Jeśli zakład motoryzacyjny posiada znak "Meisterbetrieb der Kfz-Innung" (mistrzowski zakład rzemieślniczy cechu motoryzacyjnego) lub podstawowy "Mitgliedsbetrieb der Kfz-Innung" (zakład członkowski cechu motoryzacyjnego), to w przypadku sporów wynikających z umowy kupna pojazdów używanych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t - z wyjątkiem ceny kupna - strony mogą odwołać się do komisji rozjemczej dla pojazdów mechanicznych właściwej dla siedziby sprzedawcy. Odwołanie należy wnieść do komisji arbitrażowej dla sektora motoryzacyjnego niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o kwestii spornej, najpóźniej miesiąc po upływie terminu przedawnienia wad rzeczowych i wad prawnych zgodnie z sekcją VI, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (notice of appeal).
b) Decyzja komisji arbitrażowej ds. pojazdów silnikowych nie wyklucza możliwości skorzystania ze środków prawnych.
c) Odwołanie do komisji arbitrażowej ds. pojazdów silnikowych zawiesza bieg przedawnienia na czas trwania postępowania.
d) Postępowanie przed komisją arbitrażową dla sektora motoryzacyjnego reguluje jej regulamin, który komisja arbitrażowa dla sektora motoryzacyjnego doręcza stronom na ich wniosek.
e) Odwołanie się do komisji arbitrażowej dla sektora motoryzacyjnego jest wykluczone, jeżeli podjęto już działania prawne. Jeżeli w trakcie postępowania arbitrażowego podjęte zostaną działania prawne, komisja arbitrażowa dla sektora motoryzacyjnego zaprzestaje swojej działalności.
f) Korzystanie z usług komisji arbitrażowej dla sektora motoryzacyjnego nie wiąże się z żadnymi kosztami.

2. Zawiadomienie zgodnie z § 36
Ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)
Sprzedawca nie bierze udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązany.