Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży używanych i fabrycznie nowych pojazdów użytkowych, przyczep, nadwozi oraz
Akcesoria i do wykonywania prac na pojazdach użytkowych, przyczepach, agregatach i ich częściach

I. Składanie zleceń/przeniesienie praw i obowiązków

1. nabywca jest związany zamówieniem na pojazdy użytkowe przez dwa tygodnie. Umowa kupna zostaje zawarta, gdy
Sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie zamówienia na przedmiot zakupu w tym terminie lub dostawę
zostaje stracona.
2. przeniesienie praw i obowiązków z umowy kupna wymaga wcześniejszej pisemnej zgody
partnera kontraktowego.
3. w przypadku zleceń na naprawy, usługi, które mają być świadczone, muszą być określone w formularzu zlecenia. Podczas prac remontowych
Klient musi zostać powiadomiony o wszelkich innych wadach, które mogą się pojawić. Zlecenie upoważnia wykonawcę do zlecania podwykonawstwa
oraz do przeprowadzania jazd próbnych i przejazdów transferowych.
4 Wszystkie umowy są rejestrowane w formie pisemnej. Odnosi się to również do umów zabezpieczeń i zapewnień, a także do
kolejne zmiany w umowie.

II. ceny

Teksty rozporządzeń są pominięte.

III. płatność/opóźnienie w płatności/ potrącenie

1. cenę zakupu, ceny usług dodatkowych lub usług naprawczych oraz wydatkowane koszty należy zapłacić przy dostawie
przedmiot zakupu - najpóźniej jednak tydzień po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o gotowości i przekazaniu lub
Wysyłanie faktury do zapłaty w gotówce.
2. Przelewy są przyjmowane tylko po specjalnym pisemnym uzgodnieniu i tylko na zasadzie płatności.
z wyliczeniem wszystkich opłat za pobranie i zniżki. Płatność musi być nieodwołalnie zaksięgowana na koncie sprzedającego przed dostawą towaru.
3. jeżeli między sprzedawcą a kupującym uzgodnione są częściowe płatności i jeżeli kupujący jest osobą prawną lub jeżeli kredyt jest zgodny z
treść umowy dotyczącej prowadzonej już przez niego działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek, całość
Zadłużenie pozostałe - niezależnie od terminu zapadalności weksli - w tym uzgodnione kwoty narosłe do terminu zapadalności
Odsetki są wymagalne, jeżeli kupujący zapłacił co najmniej dwie kolejne raty, w całości lub w części, oraz co najmniej 10 %.
cena raty jest domyślna. Ponadto, cały pozostały dług staje się wymagalny, jeżeli kupujący zasadniczo
lub jeżeli złożono wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego w odniesieniu do jego majątku. Zamiast żądać pozostałego długu,
sprzedający - bez uszczerbku dla jego praw wynikających z punktu VI, punkt 2 - może przyznać kupującemu na piśmie dwutygodniowy okres prolongaty
o zapłatę kwoty zaległej wraz z oświadczeniem, że w przypadku nieuregulowania płatności w okresie karencji, zawiesi on wykonanie
umowa przez kupującego. Po bezskutecznym upływie okresu prolongaty sprzedający ma prawo, poprzez pisemne oświadczenie, do
odstąpić od umowy lub domagać się odszkodowania za niewykonanie; roszczenie o wykonanie jest wykluczone.
4. kupujący może dokonać potrącenia z roszczeniami sprzedającego tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne kupującego jest bezsporne
lub istnieje prawnie wiążący tytuł prawny; kupujący może dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jest ono oparte na roszczeniach z tytułu
jest oparty na umowie sprzedaży.
5. odsetki za zwłokę naliczane są w wysokości 8% rocznie powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego. Są one wyższe lub niższe
jeśli sprzedający udowodni, że jest obciążony wyższą stopą procentową lub kupujący udowodni, że jest obciążony niższą stopą procentową.

IV. Dostawa i opóźnienie w dostawie

1. Terminy i okresy dostaw, które mogą być uzgodnione w sposób wiążący lub niewiążący, muszą być podane na piśmie.
Okresy dostaw rozpoczynają się z chwilą zawarcia umowy. Jeżeli sprzedający podejmie zobowiązanie finansowe do dostarczenia przedmiotu zakupu
przedmiotu zakupu, okres dostawy rozpoczyna się z chwilą otrzymania zobowiązania finansowego banku niemieckiego lub
Firma finansowa. Jeżeli zmiany w umowie zostaną następnie uzgodnione na piśmie, w razie potrzeby, a
nowy termin dostawy lub nowy okres dostawy do uzgodnienia.
2. cztery tygodnie po przekroczeniu terminu dostawy kupujący może zwrócić się do sprzedawcy na piśmie, w rozsądnym terminie, o
okres z zaznaczeniem, że odmawia przyjęcia przedmiotu zakupu po upływie tego okresu.
3. po bezskutecznym upływie okresu prolongaty kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna poprzez złożenie pisemnego oświadczenia lub
odszkodowanie za niewykonanie zobowiązania; w przypadku niewielkiego zaniedbania jest ono ograniczone do maksymalnie 5 % kwoty, o której mowa powyżej.
uzgodniona cena zakupu. Jeśli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub
handlowcowi, dla którego umowa stanowi część działalności handlowej, przysługuje mu odszkodowanie tylko w przypadku, gdy
umyślność lub rażące zaniedbanie sprzedawcy. Reklamacja dostawy jest wykluczona w przypadkach określonych w tej klauzuli.

V. Akceptacja

1. kupujący ma prawo, w terminie ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o gotowości, do zwrotu przedmiotu zakupu w dniu
uzgodnione miejsce odbioru i zobowiązanie do przyjęcia przedmiotu zakupu w tym terminie.
2. każda jazda próbna przed przyjęciem do eksploatacji ma być utrzymywana w granicach normalnych jazd próbnych do maksymalnie 20 km.
3. jeżeli kupujący pozostaje przy odbiorze przedmiotu zakupu dłużej niż osiem dni od otrzymania powiadomienia o gotowości umyślnie
lub rażąco niedbałego zalegania z płatnościami, sprzedający może wraz z oświadczeniem pisemnie wyznaczyć kupującemu ośmiodniowy okres prolongaty,
że odmawia przyjęcia po upływie tego okresu. Po bezskutecznym upływie okresu prolongaty sprzedający ma prawo do
pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu lub roszczeniu odszkodowawczym z tytułu niewykonania umowy. Ustawienie
Nie ma potrzeby wyznaczania okresu prolongaty, jeżeli kupujący poważnie i ostatecznie odmawia przyjęcia towaru lub oczywiście również odmawia przyjęcia towaru w ramach przetargu.
nie jest w stanie zapłacić ceny zakupu w okresie karencji. W przypadku pojazdów użytkowych nie wymaga to dostarczenia takich pojazdów.
4. jeżeli sprzedający żąda odszkodowania, wynosi ono 15 % uzgodnionej ceny zakupu. Wysokość odszkodowania jest wyższa lub
niższe, jeśli sprzedający udowodni wyższą lub kupujący udowodni niższą szkodę.
5. w przypadku zamówień na naprawę, klient popada w zwłokę w odbiorze, jeżeli nie przyjmie przedmiotu zamówienia w terminie
tydzień po powiadomieniu o wypełnieniu i przekazaniu lub wysłaniu faktury. W przypadku braku akceptacji
wykonawca będzie pobierał zwyczajową opłatę za przechowywanie lokalne. Przedmiot umowy może być przechowywany według uznania
wykonawca może być również przechowywany w innym miejscu. Koszty i ryzyko składowania są ponoszone przez
Klient.

VI. zastrzeżenie własności

1) Przedmiot zakupu pozostaje do czasu zaspokojenia roszczeń przysługujących sprzedającemu na podstawie umowy sprzedaży
Własność sprzedającego. Zastrzeżenie prawa własności pozostaje również w mocy w odniesieniu do wszystkich roszczeń, które sprzedawca ma wobec kupującego w zakresie
związane z przedmiotem zakupu, np. z tytułu napraw lub dostaw części zamiennych oraz inne
usługi, w tym dostawy paliw, nabyte później. Jeżeli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, a
specjalny fundusz prawa publicznego lub handlowiec, dla którego umowa stanowi część działalności gospodarczej, - specjalny fundusz prawa publicznego lub handlowiec, dla którego umowa stanowi część działalności gospodarczej, - specjalny fundusz prawa publicznego lub handlowiec, dla którego umowa stanowi część działalności gospodarczej, - specjalny fundusz prawa publicznego lub handlowiec, dla którego umowa stanowi część działalności gospodarczej, - specjalny fundusz prawa publicznego lub handlowiec, dla którego umowa stanowi część działalności gospodarczej.
zastrzeżenie prawa własności, również w odniesieniu do roszczeń, które sprzedający ma wobec kupującego z jego bieżących stosunków handlowych.
Ma. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności sprzedawca ma prawo do posiadania dokumentu rejestracyjnego pojazdu. Na stronie
na żądanie kupującego, sprzedający jest zobowiązany do odstąpienia od zastrzeżenia własności, jeżeli kupujący wypełnił wszystkie zobowiązania
przedmiot zakupu oraz dla pozostałych należności z tytułu bieżących stosunków handlowych z
relacje biznesowe są odpowiednio zabezpieczone.
2. sprzedający może żądać zwrotu przedmiotu zakupu, jeżeli
a) w przypadku nabywcy, o którym mowa w sekcji III pkt 3 akapit pierwszy, warunki w nim określone; lub
b) w przypadku nabywcy, o którym mowa w sekcji III pkt 4, spełnione są warunki w niej określone lub nabywca ten ma
złożył oświadczenie w miejsce przysięgi, lub
c) kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z poniższych punktów 3 lub 4. prawa do zatrzymania kupującego,
które nie są oparte na umowie kupna, są wyłączone. Jeśli sprzedający odbierze przedmiot zakupu, wówczas kupujący
Sprzedający i Kupujący zobowiązują się, że Sprzedający zapłaci Kupującemu zwykłą wartość sprzedaży przedmiotu zakupu w
data wykupu jest zwracana. Na prośbę kupującego, który bezpośrednio po odebraniu przedmiotu zakupu
Jeśli jest to możliwe, publicznie wyznaczony i zaprzysiężony ekspert z DEKRA lub DAT, według wyboru nabywcy
określić normalną wartość sprzedaży. Sprzedawca może ponownie wyznaczyć kupującemu na piśmie rozsądny termin na wypełnienie jego zobowiązań.
obowiązek i ogłosić, że jeśli kupujący wypełni go w tym terminie, zwrot przedmiotu zakupu
z uwzględnieniem zapłaconej normalnej wartości sprzedaży. Z wyjątkiem przypadku sekcji III, pkt 4
nabywca ponosi wszelkie koszty zwrotu i użytkowania przedmiotu zakupu. Koszty użytkowania są bez
Dowód 5 % wpływów ze sprzedaży. Mają być one ustalone na wyższym lub niższym poziomie, jeśli sprzedający jest wyższy lub kupujący
dowodzi niższych kosztów.
3. tak długo, jak istnieje zastrzeżenie własności, sprzedaż jest możliwa tylko za uprzednią pisemną zgodą sprzedającego,
zastawienie, przeniesienie własności na zabezpieczenie, leasing i inne przeniesienie naruszające bezpieczeństwo sprzedającego lub
Modyfikacja przedmiotu zakupu jest dopuszczalna.
4. w przypadku dostępu osób trzecich, w szczególności w przypadku zajęcia przedmiotu zakupu lub wykonania zastawu przedsiębiorczego
warsztat, kupujący musi niezwłocznie powiadomić sprzedawcę na piśmie i musi niezwłocznie poinformować osobę trzecią o
zastrzeżenie prawa własności sprzedawcy.
5. jeżeli uzgodniono zawarcie ubezpieczenia w pełni kompleksowego, kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zawarcia takiego ubezpieczenia na czas trwania umowy.
zastrzeżenie prawa własności z odpowiednią możliwością odliczenia, z zastrzeżeniem, że prawa wynikające z zastrzeżenia prawa własności
umowa ubezpieczeniowa ze sprzedawcą. Kupujący upoważnia sprzedającego do wystawienia dla siebie noty zabezpieczającej nad
ubiegania się o kompleksowe ubezpieczenie pojazdu i uzyskania informacji o wyżej wymienionym stosunku ubezpieczenia. Jeśli kupujący
obowiązek ten, pomimo pisemnego upomnienia od sprzedającego, sprzedający może sam anulować w pełni kompleksowe ubezpieczenie dla
koszty kupującego, opłacenie składek ubezpieczeniowych i pobranie ich w ramach roszczenia z umowy kupna.
6. kupujący ma obowiązek utrzymania przedmiotu zakupu w należytym stanie w okresie obowiązywania zastrzeżenia własności.
oraz niezwłocznie przeprowadzić wszelkie prace konserwacyjne i niezbędne naprawy przewidziane przez producenta/importera -
oprócz sytuacji awaryjnych - przez sprzedawcę lub osobę odpowiedzialną za opiekę nad przedmiotem zakupu od producenta/importera
przez zatwierdzony warsztat.

VII Zastaw przedłużony

W przypadku prac remontowych Wykonawcy przysługuje umowne prawo zastawu na towarze z tytułu jego roszczenia wynikającego ze zlecenia do
przedmioty, które weszły w jego posiadanie w wyniku nakazu. Zastaw umowny może być również wykonany w związku z roszczeniami.
z wcześniej wykonanych prac, dostaw części zamiennych i innych usług.

VIII. Gwarancja 

1. używany przedmiot zakupu jest sprzedawany z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji, również za wady ukryte. W szczególności nie są gwarantowane informacje dotyczące przebiegu, pierwszej rejestracji, roku produkcji, jednostek zastępczych, ciężarów, przemalowania, uszkodzeń spowodowanych wypadkiem itp.
W przypadku braku właściwości gwarantowanych, roszczenie o odszkodowanie za niewykonanie pozostaje nienaruszone.
2. w przypadku zupełnie nowego przedmiotu zakupu, sprzedający gwarantuje, że jest on wolny od wad przez rok po dostarczeniu przedmiotu zakupu.
przedmiot zakupu. Kryterium braku usterek jest aktualny stan techniki w odniesieniu do porównywalnych pojazdów danego typu.
przedmiot zakupu przy odbiorze. Odstępstwem od tego jest jednak udzielenie gwarancji na pojazdy użytkowe do maksymalnej wysokości
przebiegu 80 000 km, jeśli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, publiczną
aktywów specjalnych lub kupca, dla którego umowa stanowi część działalności jego przedsiębiorstwa handlowego.
3. kupujący jest uprawniony do usunięcia wad, a przez nie w innych częściach przedmiotu zakupu spowodowanych
Uszkodzenie (korekta). W odniesieniu do ugody obowiązują następujące zasady:
a) Kupujący może żądać usunięcia wad od sprzedawcy. Kupujący ma wady niezwłocznie po ich
wykrycie.
b) Naprawy muszą być przeprowadzane niezwłocznie zgodnie z wymaganiami technicznymi poprzez wymianę lub naprawę wadliwych części.
bez obciążania kosztami, które są niezbędne do celów sprostowania. Korekta usterek to
zasadniczo do wykonania w lokalu sprzedającego. Koszty sprowadzenia przedmiotu zakupu do warsztatu pracowni.
Koszty sprzedaży ponosi kupujący. Wymienione części stają się własnością sprzedawcy. Jeżeli w wyniku usunięcia wad
wymagane są dodatkowe prace konserwacyjne zalecane przez producenta/importera, ich koszty ponosi sprzedawca
w tym koszty wymaganych materiałów i smarów.
c) Na części zainstalowane w trakcie usuwania usterek udzielana jest gwarancja do momentu upływu okresu gwarancyjnego przedmiotu zakupu.
na podstawie umowy kupna.
d) Z wydatków niezbędnych do celów naprawy pojazdów użytkowych o masie całkowitej powyżej 5 t
sprzedający nie ponosi żadnych kosztów holowania, jeżeli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, podmiotem prawa publicznego, a
aktywów specjalnych lub kupca, dla którego umowa stanowi część działalności jego przedsiębiorstwa handlowego.
3. w przypadku podmiotów zewnętrznych, które są przedmiotem umowy kupna, kupujący musi najpierw skontaktować się z
producent/importer nadwozia. Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wad od sprzedającego tylko wtedy, gdy
producent/importer nadwozia nie usunie wady w rozsądnym terminie.
4. jeżeli usunięcie wad zgłoszonych zgodnie z powyższym punktem 2a) nie powiedzie się, w szczególności jeżeli wada nie jest
lub jeżeli dalsze próby usunięcia wady są nieracjonalne dla kupującego, kupujący może zwrócić się do sprzedawcy o
Klient może domagać się odstąpienia od umowy (odstąpienie od umowy kupna) lub jej obniżenia (obniżenie wynagrodzenia). Roszczenie o
Nie ma dostawy zastępczej.
5. zmiana własności przedmiotu zakupu nie wpływa na zobowiązania gwarancyjne.
6. Zobowiązania gwarancyjne nie istnieją, jeśli wada lub szkoda jest spowodowana przez
- kupujący nie zgłosił wady lub zlecił jej odnotowanie, lub
- kupujący nie dał natychmiast możliwości usunięcia wady, mimo że został o to poproszony, lub
- przedmiot zakupu był niewłaściwie obchodzony lub nadmiernie eksploatowany, np. podczas zawodów sportów motorowych, lub
- przedmiot zakupu był wcześniej przechowywany w przedsiębiorstwie, które nie było rozpoznawalne dla nabywcy przez producenta/importera w celu serwisowania
został uznany, został nieprawidłowo naprawiony, konserwowany lub zaopiekował się nim, a nabywca musiał to uznać lub
- części zostały wbudowane w przedmiot zakupu, których użycie nie zostało zatwierdzone przez producenta/importera lub
przedmiot zakupu został zmodyfikowany w sposób nie zatwierdzony przez producenta/importera lub
- kupujący nie przestrzega przepisów dotyczących obróbki, konserwacji i pielęgnacji przedmiotu zakupu (np. instrukcji obsługi)
Ma.
7. naturalne zużycie jest wykluczone z gwarancji.
8. W przypadku braku cech gwarantowanych, roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania pozostaje nienaruszone.
9. powyższe roszczenia gwarancyjne przedawniają się ustawowo 

W przypadku innych kupujących (konsumentów), roszczenia kupującego z tytułu wad materiałowych przedawniają się ustawowo po upływie roku od dostarczenia przedmiotu zakupu.

IX. Dane dotyczące pojazdu

1. według poprzedniego właściciela lub dostawcy, lub w oparciu, między innymi, o informacje od poprzedniego właściciela lub dostawcy, odzwierciedlają wyłącznie informacje od osób trzecich Nie są one wynikiem własnego dochodzenia lub śledztwa prowadzonego przez sprzedawcę lub agenta i nie stanowią gwarancji istnienia jakiejkolwiek nieruchomości, chyba że została udzielona wyraźna pisemna gwarancja własności. Sprzedający lub pośrednik zwraca uwagę, że informacje przekazane przez sprzedającego, poprzedniego właściciela, dostawców sprzedającego lub inne osoby trzecie, w szczególności w odniesieniu do przebiegu i szkód powstałych w wyniku wypadku, nie dostarczają pełnych i wiarygodnych informacji na temat rzeczywistego stanu pojazdu. Należy raczej przyjąć, że wraz z rosnącym wiekiem, a także większą liczbą poprzednich właścicieli lub rodzajem użytkowania, informacje, np. dotyczące przebiegu i wcześniejszych szkód wypadkowych, odbiegają od stanu rzeczywistego. Wynikające z tego ryzyko w odniesieniu do rzeczywistego stanu przedmiotu przejmuje kupujący.
2 Nie można wykluczyć, że pojazd był używany jako samochód do wynajęcia, taksówka lub samochód szkolny do jazdy.
3) nie można wykluczyć, że pojazd został przywieziony z państwa UE lub państwa trzeciego.

X. Odpowiedzialność

1. sprzedający odpowiada zgodnie z poniższymi postanowieniami za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - jeżeli
jego prawny przedstawiciel lub jego zastępca spowodował to w sposób zawiniony. W przypadku niewielkiego zaniedbania, jego odpowiedzialność jest ograniczona:
Odpowiedzialność istnieje tylko w takim zakresie, w jakim szkoda przewyższa świadczenia zakładów ubezpieczeń, a szkody osób trzecich nie są
Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu właścicieli pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność jest ograniczona co do wysokości do
odpowiednie minimalne sumy ubezpieczenia zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu właścicieli pojazdów mechanicznych. Nie zastępuje się
ale zmniejszenie wartości przedmiotu zakupu, utrata użytkowania, w szczególności koszty wynajmu samochodu, utrata zysku,
Koszty holowania oraz zawartość i ładunek pojazdu.
2. niezależnie od jakiejkolwiek winy sprzedawcy, wszelka odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt
Nietknięty.
Sprzedający odpowiada również w czasie opóźnienia za przypadkową utratę przedmiotu zakupu. Co do reszty, roszczenia są następujące
z powodu opóźnienia w dostawie jest ostatecznie uregulowana w punkcie IV.
4. roszczenia kupującego wobec sprzedawcy z powodu braku właściwości gwarantowanych zgodnie z punktem VII zdanie 2 pozostają nienaruszone.
Nietknięty.
5. wyłączona jest osobista odpowiedzialność prawna przedstawicieli prawnych, przedstawicieli zastępczych i pracowników sprzedającego za
szkody spowodowane przez nich przez lekkie zaniedbanie.

XI. Miejsce prawne

1. dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami, w tym weksli oraz
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla roszczeń z tytułu czeków jest siedziba sprzedawcy.
2. to samo miejsce jurysdykcji obowiązuje, jeżeli kupujący nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech, po zawarciu umowy jego
przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza granice kraju lub przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu do
data wniesienia skargi nie jest znana. We wszystkich innych aspektach miejsce zamieszkania sprzedawcy jest miejscem jurysdykcji dla roszczeń sprzedawcy wobec kupującego.